Cymraeg FAQ

Adolygu Gostyngiad Person Sengl- Treth y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly ar hyn o bryd yn cynnal arolwg ar yr holl ostyngiadau pobl sengl a gynigir i drigolion sy’n byw ar ben eu hunain. Ein nod yw cynnig y gwasanaeth gorau posibl i’r trigolion hyn yn ystod yr arolwg, trwy gyflwyno cyfarwyddiadau clir i lenwi ffurflenni sydd i’w dychwelyd i’r cyngor.

Fodd bynnag, efallai na fydd amgylchiadau mor hawdd i’w hegluro yn achlysurol. I helpu gyda’r sefyllfaoedd hyn, rydym wedi cynnwys y cwestiynau mwyaf cyson a all godi trwy gydol cyfnod yr arolwg hwn. 

Pam mae’r llythyr hwn wedi’i anfon ataf i? 

Ar hyn o bryd, Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly yn adolygu amgylchiadau’r holl bobl sy’n hawlio’r gostyngiad i bobl sengl. Yn syml, rydym yn gwirio eich dilysrwydd i hawlio gostyngiad pobl sengl. 

Sut ydw i’n llenwi’r ffurflen? 

Llenwch y ffurflen ar-lein a nodi eich rhif PIN, rhif Cyfrif a’r Cod Post a gyflwynir ar y llythyr.

Fel arall, os mai chi yw’r unig oedolyn sy’n meddiannu eich eiddo, yna ticiwch yr ail flwch yn adran A, gan arwyddo a dyddio’r ffurflen a’i dychwelyd. Os oes rhywun i droi’n 18 mlwydd oed yn eich cartref o fewn y 12 mis nesaf, llenwch adran D y ffurflen.

Os oes mwy nag un oedolyn yn byw yn yr eiddo, yna darparwch eu henw, dyddiad geni a’r dyddiad y gwnaethant symud i mewn i’r eiddo, yn adran A. Os ydynt wedi’u heithrio rhag talu Treth y Cyngor, yna nodwch y rheswm pam. Gweler Adran C. Arwyddwch a dyddio'r ffurflen ar y gwaelod unwaith y bydd wedi’i llenwi a’i dychwelyd at y cyfeiriad ar waelod y llythyr.

Beth sy’n digwydd os na wnaf lenwi’r ffurflen? 

Fe fyddwn yn tybio fod eich sefyllfa wedi newid ac fe fyddwn yn dileu eich gostyngiad, a fydd mewn grym o’r tro diwethaf i ni wirio eich cymhwyster. Fe fydd hyn yn cael ei gadarnhau yn eich bil newydd. 

Pa wybodaeth am gredyd ydych chi’n ei gadw amdanaf fi? 

Nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth am gredyd amdanoch chi. Os ydych eisiau gweld eich ffeil credyd, cysylltwch ag unrhyw un o’r prif asiantaethau gwirio credyd: 

Beth sy’n digwydd os bydd y ffurflen yn cael ei dychwelyd wedi’r dyddiad cau o 14 diwrnod a roddwyd? 

Cyn belled ag y bydd y ffurflen a lenwyd yn cael ei dychwelyd o fewn cyfnod rhesymol o amser, ni fyddwch yn cael eich cosbi. Os yw’r ffurflen yn hwyr iawn, efallai y byddwch yn derbyn llythyr atgoffa. Llenwch y ffurflen fel o’r blaen. 

Pam y gofynnir i mi ddychwelyd fy ngwybodaeth i gyfeiriad yn Nottingham? 

Mae’r holl ffurflenni a ddychwelir yn cael eu trafod gan gyfleuster sganio llywodraeth leol a leolir yn ganolog. Maent yn prosesu’r dogfennau wedi hynny ar ran nifer o awdurdodau lleol. 

Beth ddylwn i'w wneud os oes rhywun yn defnyddio fy nghyfeiriad ar gyfer gohebiaeth yn unig? 

Dylech gynnwys eu henw a’u cyfeiriad preswylio llawn a bydd y rhain yn cael eu gwirio wedi hynny. 

Rwyf wedi rhoi gwybod i’r Cyngor eisoes am newid mewn amgylchiadau. A oes angen i mi lenwi’r ffurflen? 

Oes, dylech gynnwys holl fanylion eich sefyllfa bresennol. 

Rwyf yn derbyn post ar gyfer preswylwyr blaenorol, beth ddylwn i'w wneud am hyn? 

Mae angen i chi ysgrifennu ar yr amlen nad yw’r unigolyn yn byw yn y cyfeiriad bellach a’i ddychwelyd at yr anfonwr. 

Mae ffrind yn aros gyda mi 3 neu 4 noson yr wythnos, a yw hyn yn golygu nad wyf yn gymwys bellach? 

Os yw eich ffrind yn cadw eu heiddo yn eich cartref, yna bydd eich cyfeiriad yn cael ei ddosbarthu fel eu prif fan preswylio felly nid ydych bellach yn gymwys.

  • Gyda phwy mae eich ffrind yn aros am y 3 noson arall yr wythnos? Os yw ef/hi yn aros mewn amrywiol gyfeiriadau, fe fydd eich cyfeiriad yn cael ei ddosbarthu o hyd fel eu prif gyfeiriad
  • Unrhyw reswm arall, cyflwynwch esboniad am eich sefyllfa bresennol.      

Beth ddylwn i'w wneud os nad yw fy amgylchiadau wedi’u cynnwys yn yr enghreifftiau uchod? 

Os ydych dal i fod yn ansicr am sut i lenwi’r ffurflen, neu nad yw eich amgylchiadau wedi’u cynnwys llenwch y ffurflen ar-lein yma, dewiswch y pedwerydd opsiwn ‘Arall (Nid yw fy amgylchiadau wedi’u cynnwys yn y categorïau uchod’ ac ysgrifennu esboniad am eich sefyllfa bresennol.